Historia Muzeum

Z historii Muzeum Regionalnego w Bobolicach.

Na Pomorzu Środkowym pierwsze muzea zaczęły powstawać na początku XX w. W Bobolicach pierwsze muzeum, pod nazwą Heimatmuseum (w znaczeniu – muzeum regionalne), zostało utworzone w 1923 r., staraniem zarządu koła „Verein für Heimatschutz und Heimatkunde” (Związek Krajoznawstwa i Ochrony Kultury Ojczystej), powstałego przy ówczesnym Urzędzie Powiatowym. Muzeum otrzymało status placówki powiatowej, finansowanej z budżetu powiatu bobolickiego. Pierwszym kierownikiem Heimatmuseum był Wilhelm Steyer, archiwista powiatowy , znawca krajoznawstwa. Muzeum mieściło się w gmachu Urzędu Powiatowego przy Allee Strasse (ob. ul. Pocztowa) i zajmowało 2 sale. Muzealia pochodziły z darowizn i zakupów. Gromadzono je w 3 działach : archeologicznym, historycznym i geologiczno-przyrodniczym.

Po rozwiązaniu powiatu bobolickiego w końcu 1932 r., zbiory przejął Zarząd Miejski i zostały przeniesione do budynku szkoły rolniczej przy Lindenstrasse (ob. ul. Pionierów). Nowym kierownikiem został nauczyciel historii Herbert Hack, który pełnił tę funkcję do 1 września 1939r. (Po podboju Polski został przeniesiony do Chojnic na stanowisko dyrektora niemieckiego gimnazjum. Do Bobolic powrócił krótko przed zajęciem Chojnic przez Armię Czerwoną). Po nim opiekę nad muzeum przejął E. Dallmann, również nauczyciel historii, który pełnił ją do wkroczenia do Bobolic Armii Czerwonej, w lutym 1945 r. Odtąd losy zbiorów muzealnych są nieznane .

Program reaktywacji Muzeum Regionalnego w Bobolicach zrodził się wiosną 1990 r. podczas obchodów 650-lecia nadania miastu praw lubeckich, ale zaczęto go realizować dopiero w 1999r. Ówczesny Zarząd Towarzystwa Ekologiczno- Kulturalnego, podjął w dniu 10 maja 1999 r. uchwałę intencyjną o konieczności utworzenia w Bobolicach takiej placówki. Jej celem miało być gromadzenie i przechowywanie ruchomych dóbr kultury z miasta i ziemi bobolickiej. W celu wykonania tej uchwały, utworzył 8-osobową Honorową Radę Organizacji Muzeum Regionalnego. Zaprosił do niej Ireneusz Kozłowskiego – burmistrza Bobolic , Ryszarda Małyszka – inspektora budownictwa Urzędu Miejskiego, Czesława Wlaźlaka – dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych, Wiesława Szymańskiego – dyrektora MGOK, Roberta Durała – właściciela Zakładu Kruszyw w Boboliczkach. Z ramienia Zarządu TEK weszli : Bronisław Malinowski – prezes, Anna Malazdra – sekretarz i Marek Zalewski – członek zarządu. Przewodniczącym Honorowej Rady został wybrany Czesław Wlaźlak, a sekretarzem Anna Malazdra.

Rada odbyła 13 posiedzeń, podczas których uzgodniła ramy organizacyjno-prawne muzeum, lokalizację i podział zbiorów oraz kolejność działań . Z braku w mieście odpowiedniego lokalu, po przedyskutowaniu różnych wersji, na siedzibę muzeum ostatecznie wybrano część pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Ośrodka Kultury, przy Placu Zwycięstwa 5. Nie był to lokal idealny, ze względu na brak oświetlenia dziennego i nadmiernej wilgotności, ale lepszego nie było. Zarząd Miejski sfinansował adaptację tych pomieszczeń i przygotowano plan organizacji placówki, jako instytucji posiadającej osobność prawną. Jednakże z powodu znacznych kosztów jej utrzymania, Rada Miejska Uchwałą nr XVIII/139/2000 z dnia 1 lutego 2000 r., zmieniła projekt na placówkę niższej rangi – Izbę Muzealną (bez osobowości prawnej), podporządkowaną dyrektorowi MGOK-u i funkcjonującą jako dział Ośrodka Kultury. Izba została uroczyście otwarta 23 czerwca 2002 r. Kierownictwo i opiekę nad zbiorami powierzono Mirelli Kozłowskiej, ówczesnej kierowniczce Biblioteki Gminnej, także działającej w strukturze MGOK. Funkcję tę pełniła do 31 stycznia 2003 r. W tym czasie drogą darowizn zebrała ponad 400 eksponatów i urządziła stałą ich ekspozycję.

Od 1 lutego 2003 r. kierownictwo nad izbą przejął Bronisław Malinowski. Nakreślił on ogólną wizję rozwoju izby, strukturę zbiorów, oraz program naukowo-oświatowy. Zgodnie z tym planem, izba swym charakterem, nawiązywać będzie do przedwojennego Heimatmuseum. Zatem gromadzić będzie ruchome zabytki z regionu Pomorza Środkowego, a szczególnie z miasta Bobolice i ziemi bobolickiej, zarówno poniemieckie oraz przywiezione przez polskich osadników. Te ostatnie są cenne, ponieważ przywołują pamięć o schodzących pokoleniach osadników i ich małych ojczyznach, oraz z upływem czasu stają się coraz rzadsze w skutek rozproszenia i niszczenia. Plan ten jest konsekwentnie realizowany. Zbiory podzielono na następujące działy: archeologiczny, etnograficzny, galeria (współczesne malarstwo i grafika), historia miasta, militaria. Działem wiodącym jest „Sztuka Więzienna”, systematycznie rozbudowywanym o eksponaty z organizowanych od 2009 r. (co 2 lata) wystaw twórczości więziennej, uprawianej w zakładach karnych Okręgu Koszalińskiego.

Od 2003 r. rozwinięto szeroką działalność naukową i oświatową oraz współpracę z Muzeum w Koszalinie, z mediami, szczególnie z radiem Koszalin. Dla młodzieży szkolnej prowadzi się lekcje muzealne, a dla dorosłych – prelekcje, także dla więźniów z okolicznych zakładów karnych. Doroczne sprawozdania z działalności placówki są systematycznie publikowane w roczniku „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, wydawanym przez Muzeum w Koszalinie. Zawierają one bogaty materiał, przydatny dla wielostronnych analiz naukowych. Izba Muzealna także korzystała z wszechstronnej pomocy dyrektora, mgr Jerzego Kalickiego z koszalińskiego muzeum. Pomoc ta obejmowała doradztwo oraz wyposażenie w gabloty ścienne. Współpracę tę będziemy nadal kontynuować już jako muzeum regionalne. Przy Izbie Muzealnej działa Rada Muzealna złożona z przedstawicieli samorządu gminnego i instytucji z miasta i gminy Bobolice. Pełni ona funkcje doradczą i służąca z pomocną jej kierownikowi.

Szeroka działalność naszej placówki, została doceniona przez Panią burmistrz Mieczysławę Brzozę oraz Radę Miejską, która w dniu 15 marca 2013 r. podjęła historyczną uchwałę o przekształceniu izby w Muzeum Regionalne. Jednakże ze względów oszczędnościowych, muzeum będzie nadal działać w strukturze MGOK, ale posiadać będzie szerszą autonomię w sferze podejmowanych decyzji. Jest to krok naprzód do całkowitego usamodzielnienia się. Uchwała weszła w życie 15 kwietnia 2013r. Muzeum otrzymało dodatkowe pomieszczenia wystawienniczo-biurowe i zaplecze magazynowe na I piętrze Ośrodka . Stwarza to lepsze warunki do przechowywania zbiorów i szersze możliwości wystawiennicze. W pomieszczeniach tych urządzono galerię oraz dział „Sztuka Więzienna”, natomiast inne działy pozostały w podziemiach. Poszerzyliśmy tam działy etnograficzny i historii miasta.

Tak więc powołanie Muzeum Regionalnego, stworzyło szersze możliwości jego materialnego rozwoju i działalności naukowo-oświatowej, np. w zakresie organizacji wystaw, wymiany informacji, publikacji materiałów, i inne oraz współpracy z innymi muzeami. Uroczysta inauguracja działalności muzeum w nowej formule, odbyła się 29 czerwca 2013 r. pod patronatem burmistrz Bobolic, Pani Mieczysławy Brzozy. Jest to przełomowa data dla dalszego rozwoju muzeum, jego niebagatelnej roli w środowisku społecznym gminy Bobolice, dla promocji miasta oraz wyznacza ważne miejsce na mapie kulturalnej województwa zachodniopomorskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.